Мероприятия на РДПБЗН - Габрово във връзка със Седмица на пожарната безопасност в Република България от 12.09. до 18.09.2022 г. и честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР 14-ти септември

 
 
 
 
№ по ред
Дейности
Място
Дата, час, период
1
Организиране приемна в РДПБЗН и РСПБЗН – Габрово за граждани.
РСПБЗН - Габрово
гр. Габрово
ул. "Антим І-ви" № 1
тел. 066/800-160
на 12.09, 13.09, 15.09 и 16.09.2022 г.
09:00 - 12:00 ч.
2
Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН – Габрово с демонстрации на възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване на мерките за пожарна безопасност.
РСПБЗН - Габрово
гр. Габрово
ул. "Антим І-ви" № 1
тел. 066 800 160
всеки ден от 12.09 до 18.09.2022 г.
14:00 - 19:00 ч.
3
Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия.
ДГ "Перуника 1"
гр. Габрово
бул. "Столетов" № 54
тел. 066/805-128
12.09.2022 г.
10:30 ч.
4
Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия.
ДГ "Перуника 2"
гр. Габрово
ул. "Даскал Алекси" № 11
тел. 0878493054
13.09.2022 г.
10:30 ч.
5
Отдаване на почит и поднасяне на цветя пред "Паметник на пожарникаря" в двора на РДПБЗН – Габрово.
РДПБЗН - Габрово
гр. Габрово
ул. "Антим І-ви" № 1
тел. 066/800-160
13.09.2022 г.
12:00 ч.
6
Провеждане на пожаро-тактическо занятие.
"Булкарто" ООД
гр. Габрово
ул. "Индустриална" № 18
тел. 066/810-210
15.09.2022 г.
10:00 ч.
7
Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия.
ДГ "Явор"
гр. Габрово
ул. "Патриарх Евтимий" № 1
тел. 066/808-886
16.09.2022 г.
10:30 ч.
8
Демонстративно пожаро-тактическо занятие в двора на РДПБЗН и РСПБЗН – Габрово с представяне на наличната специализирана техниката и демонстриране на нейните възможности.
РСПБЗН - Габрово
гр. Габрово
ул. "Антим І-ви" №1
тел. 066/800-160
16.09.2022 г.
16:00 – 19:00 ч.
9
Информиране чрез средствата за масово осведомяване в община Севлиево за "Седмица на пожарната безопасност" в Република България.
Общински медии от 12 до 18.09.2022 г.
10
Дни на отворени врати и организиране приемна в РСПБЗН - Севлиево и открит телефон за връзка с граждани - 0675/3-31-35.
сградата на РСПБЗН - Севлиево
гр. Севлиево
ул. "Верешчагин" № 4
12,13,15 и 16.09.2022 г.
09:30 ч. - 12:00 ч.
11
Провеждане на демонстрации на видовете и възможностите на п. п. техника, съоръжения, оборудване и защитни средства, с които разполага РСПБЗН пред деца от ОДЗ и граждани.
площадката на РСПБЗН - Севлиево
гр. Севлиево
ул. "Верешчагин" № 4
13.09.2022 г.,
от 10:00 ч.
12
Провеждане на брифинг в РСПБЗН - Севлиево с представители на местните средства за масово осведомяване във връзка със "Седмица на пожарната безопасност" в Република България и 14-ти септември Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР , взаимодействието с органите на местната власт, работата с подрастващите, МПО "Млад огнеборец", превантивната и административно-наказателна дейност.
сградата на РСПБЗН - Севлиево
гр. Севлиево
ул. "Верешчагин" № 4
03.09.2022 г.,
от 11:00 ч.
13
Съвместно с центровете за работа с деца, училищни ръководства и детските заведения на територията на общината ще се организират мероприятия с разяснителен характер за статута на МПО "Млад огнеборец" и пожарникарската професия.
Детски заведения,
училища и
центрове за работа с деца
до 16.09.2022 г.
14
Организиране и провеждане на доброволна дарителска кампания сред служителите от РСПБЗН - Севлиево за подпомагане на деца на загиналите и пострадали при изпълнение на служебния си дълг пожар­никари.
РСПБЗН - Севлиево
гр. Севлиево
ул. "Верешчагин" № 4
до 01.09.2022 г.
15
Провеждане на съвместно тържество с участие на служителите от РСПБЗН, бивши служители и техните съпруги в чест на 14-ти септември.
Парти зона Кулинар 19.09.2022 г.
16
Провеждане на втори етап на кампанията за сформиране на младежки противопожарни отряди "Млад огнеборец" през учебната 2022/2023 г. и изготвяне на отчет-анализи за създадената организация.
Учебни заведения на територията на Община Севлиево до 28.10.2022 г.
17
Информиране чрез средствата за масово осведомяване в община Дряново за "Седмица на пожарната безопасност" в Република България, която ще се проведе от 12-18.09.2022г., включително и честване на 14-ти септември Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР.
Общински медии 02.09.2022 г.
18
Демонстриране на пожарна техника за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждане на брифинг в РСПБЗН - Дряново с представители на местните средства за масово осведомяване във връзка със "Седмица на пожарната безопасност" в Република България и 14-ти септември Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР и предоставяне на информация за смисъла и ефективността от мерките за недопускане на пожари и ограничаване на последствията от тях, противопожарната обстановка в общината, взаимодействието с органите на местната власт, работата с подрастващите, МПО "Млад огнеборец", превантивната и административно-наказателна дейност.
РСПБЗН - Дряново
гр. Дряново
ул. "Рачо Стоянов" № 15
15.09.2022 г.
11:00 ч.
19
Съвместно с училищните ръководства и детските заведения на територията на общината да се организират мероприятия с разяснителен характер за статута на МПО "Млад огнеборец" и пожарникарската професия.
- 16.09.2022 г.
20 Провеждане на демонстрации на видовете и възможностите на п. п. техника, съоръжения, оборудване и защитни средства, с които разполага РСПБЗН пред деца от ОДЗ и граждани.
Площадката на РСПБЗН - Дряново
гр. Дряново
ул. "Рачо Стоянов" № 15
15.09.2022 г.
10:00 ч. 
21 Дни на отворени врати и организиране приемна в РСПБЗН от 09:30ч. до 12:00ч. и открит телефон за връзка с граждани 0676/7-20-22.
РСПБЗН - Дряново
гр. Дряново
ул. "Рачо Стоянов" № 15
12,13,15 и 16.09.2022 г. 
22 Организиране и провеждане на доброволна дарителска кампания сред служителите от ПБЗН за подпомагане на деца на загиналите и пострадали при изпълнение на служебния си дълг пожарникари.  - 01.09.2022 г. 
23 Провеждане на втори етап на кампанията за сформиране на младежки противопожарни отряди "Млад огнеборец" през учебната 2022/2023 година и изготвяне на отчет-анализи за създадената организация.
СУ "Максим Райкович"
гр. Дряново
ул. "Васил Левски" № 16
28.10.2022 г. 
24 Среща с децата на ДГ "Светлина", за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника и въоръжение.
ДГ "Светлина"
гр. Трявна
ул. Васил Априлов" № 1
12.09.2022 г.
10:00 - 11:00 ч.
25 Среща с децата на ДГ "Осми март", за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника .
ДГ "Осми март"
гр. Плачковци
ул. "Бедек" № 16
13.09.2022 г.
10:00 - 11:00 ч. 
26 Ден на отворените врати в РСПБЗН - Трявна
РСПБЗН - Трявна
гр. Трявна
ул. "П. Н. Райков" № 15
14.09.2022 г.
09:00 - 12:00 ч. 
27 Среща с ветерани на пожарникарската професия работили в Тревненската пожарна. гр. Трявна 14.09.2022 г.
12:00 - 14:00 ч. 
28 Прием на за граждани.
РСПБЗН - Трявна
гр. Трявна
ул. "П. Н. Райков" № 15
15.09.2022 г.
09:00 - 12:00 ч. 
29 Провеждане на пресконференции по актуални въпроси на пожарната безопасност в Община Трявна.
РСПБЗН - Трявна
гр. Трявна
ул. "П. Н. Райков" № 15
15.09.2022 г.
13:00 - 14:00 ч. 
30 Среща с децата на ДГ "Калина", за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника и въоръжение.
ДГ "Калина"
гр. Трявна
ул. "Възрожденска" № 14
16.09.2022 г.
10:00 - 11:00 ч.