Препоръки за безопасност

Опазване на горския фонд от пожари!

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.
 
Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие.
 
Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.
 
Най - честите причини са следните:
  • Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.
  • Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
  • Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
  • Детска игра с огън.
  • Самозапалване на вещества и материали.
  • Природни явления (мълнии). Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите. Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
  • Умисъл!!!
 
 
За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:
 
Опазване на горския фонд от пожариНе е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
 
 
 
Опазване на горския фонд от пожариНе трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/ от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).
 
 
Опазване на горския фонд от пожариНе бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
 
 
 
 
 Опазване на горския фонд от пожариНедопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
 
Опазване на горския фонд от пожариЗа да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.


 

Опазване на горския фонд от пожариАбсолютно е забранено паленето на стърнищата.Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.